img

Lösningar

Vi har specialiserat oss på att utveckla lösningar som i hög grad använder sig av Open Source och öppna industristandarder. En hög grad av automatisering är ett givet inslag i alla projekt vi gör och mätbarhet är lika naturlig för oss som korrekthet.

Som leverantör av konsulter eller hela mjukvaruprojekt i egen regi enligt era krav har vi satsat hårt på att kontinuerligt vidareutbilda våra konsulter så att de alltid ligger i framkanten. Det gör att vi känner oss trygga med att lösningarna som tas fram åt kunden är beständiga och stabila efter leverans.

img

Strategi och Teknik inom molntjänster

RedBridge arbetar med strategi och teknik inom öppna molntjänster från behovsanalys till implementation och förvaltning. Många företag och organisationer vill dra nytta av nya möjligheter med privata och publika molntjänster för att skapa en kostnadseffektiv och flexibel IT miljö, men hur kommer man igång? RedBridge tillhandahåller rådgivningen till kunder inför frågeställningen om molntjänster och molnteknologier. Våra omvärldsanalyser och leverantörskontakter utgör en solid grund som underlag inför ett införandebeslut av molntjänster. Våra konsulter är ett stöd i införandeprocessen, samt inför de förändringar som det innebär i verksamheten.

RedBridge kan vägleda och stödja dig i ert förändringsarbete genom:

 • Behovsanalys
 • Vilka IT-miljöer passar för privat respektive publika molntjänster
 • Design och arkitektur
 • Införande
 • Förvaltning

Uppdragen utförs av RedBridges erkänt duktiga Cloud-arkitekter som har en genomsnittlig branscherfarenhet på 10 år inom IT/IS samt stor erfarenhet av IT-styrning, organisation, process, metod och system i flera branscher. För att säkra kvalitet och effektivitet i uppdragen använder vi vedertagna metoder, RedBridges samlade strukturkapital och vårt unika kompetensnätverk.

Redbridge Cloud

RedBridges publika molntjänst är det absolut snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att idag skaffa sig tillgång till dynamiska molntjänster. Computes implementation bygger på den marknadsledande Apache CloudStack och OpenStack arkitekturen. Cloud tillåter enskilda medarbetare en unik frihetsgrad med högt driven selfservice.

Cloud är unikt i hur det tillåter användare att inte bara använda sig av webinteface utan också av de underliggande API anropen.

img

Migrering av IT-miljöer till molnet

En allt tydligare trend är att flytta IT-miljöer från en fysisk miljö till molnet. Flytt kan ske till en lokal eller global leverantör av molntjänster. Det bör alltid finnas tydliga och övertygande affärsmässiga skäl att flytta till molnet. Bakomliggande skäl är ofta stora kostnader för eget underhåll av fysisk miljö som server, lagring och nät. Egen miljö binder ofta mycket kapital, man är överinvesterad större delen avtalsperioden och underinvesterad vid toppar. Med molntjänster har du alltid rätt kapacitet.

Alla typer av serverlast och applikationer är kandidater för flytt till molnet. Men det finns undantag beroende på tekniska eller affärsmässigt skäl eller en kombination av båda.

Tillvägagångssätt att flytta till molnet.

Flytt av servermiljön till molnet följer en flerstegsprocess. Migreringen till molnet är inte mer annorlunda än en traditionell förflyttning av en servermiljö till en annan leverantör.

RedBridge arbetar med en flerstegsprocess med följande steg:

 1. Inledande faktainsamling av nuläget
 2. Planering och projektering
 3. Genomförande av migration
 4. Finjustering av miljön
 5. Gå live med miljön

RedBridge har referenser och kunnande genom hela processen.

img

Orkestrering – för en effektiv IT-organisation med ordning och reda

Lägger du för mycket tid och resurser på hantering av operativsystem och basapplikationer? Saknar du verktyg, kunskap och metoder för en kostnadseffektiv drift av operativsystem och basapplikationer? Hämmas innovativt förändringsarbete? Med vår tjänst för orkestrering hjälper RedBridge din organisation att bli mer produktiv. Att automatisera IT-miljön är nyckeln till kontroll och spårbarhet i alla delar av IT-miljön. Med spårbarhet av förändringar får du en god överblick över vad som är ändrat, av vem och när. Med moderna verktyg sköts installationer, konfigurationer och underhåll av operativsystem och applikationer centralt och skyddat. Behörig IT-personal utför förändringar i konfigurationer i ett centralt repository och alla förändringar utförs automatiskt till en eller flera applikationer och servrar.

Med orkestrering och väl fungerande rutiner säkerställer vi en stabil, säker och kostnadseffektiv driftplattform för dig. Orkestrering med beprövade konfigurationsverktyg minimerar de mänskliga misstagen och ger ett bättre resursutnyttjande. Med ett versionshanteringsverktyg erhålls god spårbarhet med dokumenterade förändringar. Du kan även enkelt backa till tidigare konfigurationer och minimera behovet av backup på allt till förmån för att skydda viktigt och unikt data. Såväl miljö som rutiner blir konsekventa och enhetliga tvärs över din organisation. Våra konsulter säkerställer att din IT-organisation blir mer effektiv och ger stöd för en ändringsprocess enligt ITIL. Vår tjänst för orkestrering ger dig en smidig miljö som stödjer förändringsarbete med tid till innovation istället för administration.

Våran tjänst (PDF)

img

Standardiserad Linux plattform

För att skapa en optimal Linux driftsmiljö bör man definiera en grundinstallation. Med en standardiserad Linux plattform får du en kostnadseffektiv drift ur både ett hanterings- och ekonomiskt perspektiv.

Med ett automatiskt förfarande minskar antalet fel i installationsprocessen, produktionsmiljön blir homogen och installationen blir självgående.

RedBridge standardiserade Linuxmiljö baseras på ett antal frågeställningar som ligger till grund för den kravspecifikation som vi gemensamt tar fram. Utifrån kravspecifikationen bygger vi en mall som har alla kravställda konfigurationer redan från början och där onödig programvara inte installeras. Mallen kan användas för olika typer av konfigurationer och ändamål för Linuxmiljöer. Vi använder välkända Open Source-produkter som Red Hats Kickstart och Novells Autoyast, etc.

Resultatet blir att du kan installera nya system automatiskt med ett minimum av manuellt arbete. Du får en miljö som du vet är konfigurerad på rätt sätt, likadant överallt.

Administrationsverktyg

Det finns ett stort antal olika verktyg för att administrera och konfigurera en Linux servermiljö. RedBridge har erfarenhet av produkter både från de stora Linuxdistributörerna och ett antal andra aktörer:

 • Red Hat Satellite Server
 • Puppet
 • Ansible
 • Chef
 • Cfengine

Verktygen hjälper dig att förenkla den dagliga driften:

 • Installation av nya Linuxservrar baserade på t.ex. RedBridge standardisering
 • Konfiguration av servrarna
 • Patchning av servrarna

Tillsammans med en standardisering får du en driftsmiljö som är enkel att administrera och verktyg för att hantera de åtgärder som är både planerade och oplanerade.

img

Big data

Big Data är ett begrepp som kan vara svårt att få grepp om och veta vart man ska börja. Vi kan hjälpa er att förenkla och börja använda denna nya möjlighet till bättre insikt och beslutstöd. Vi vill hjälpa er att samla in data och förvandla den till information som ger bättre kunskap vilket förhoppningsvis skapar bättre beslut. Big Data är inte lika med stora investeringar utan mer ett nytt tankesätt och då är det bäst att börja med mindre projekt som man sedan bygger vidare på. Bäst är att i början se Big Data som ett komplement till befintliga system som man över tid kan fasa över till för att möta nya krav och skapa nya affärsmöjligheter.

För oss på RedBridge är Big Data lika med Apache Hadoop och andra Open Source projekt. Vi ser Hadoop som en förlängning på vad Open Source kan åstadkomma och vi arbetar så nära de olika Apache Big Data projekten som möjligt. Vi är specialister på att bygga system av olika Open Source produkter och Big Data är ingen skillnad. Det finns klara fördelar att inte låsa in sig i stängda leverantörslösningar och det gäller i synnerhet ny teknik som Big Data där mycket händer hela tiden.

img

Kvalitetssäkring av mjukvaruprojekt

Mjukvara utvecklas av människor och precis som med allting annat vi människor gör kan man ibland göra misstag som leder till problem längre fram. Genom att ränka med att fel inträffar anpassar vi processen och utvecklingsinfrastrukturen för att tackla eventuella fel så fort som möjligt - innan ett misstag blir ett problem.

Vi på RedBridge ser testning av såväl duktiga testare och helt automatiserat som en självklar del av varje mjukvaruprojekt. För att förbättra ett existerande system eller för att undvika problem i nya är det viktigt att vi känner oss trygga i vad som levereras till kund. Vårt synsätt är att man ska kunna släppa en ny version av en lösning vid varje givet tillfälle utan att riskera produktionsmiljöerna.

För att upptäcka fel i ett projekt på ett tidigt stadium har vi en standardplattform som vi kontinuerligt förbättrar och som ger oss stor trygghet innan leveranser, ger oss spårbarhet och hjälper oss att rulla ut nya lösningar på ett snabbt och smidigt sätt. Allt tack vare en hög grad av automatisering.

img

Licenshantering

Ta ett samlat grepp om licenshanteringen och ta kontrollen innan dina leverantörer upptäcker bristerna i era rutiner. Vilka rutiner finns på plats för att följa upp licensutnyttjandet när man investerar i ny hårdvara eller om affärskraven ändras så att kunder ska nå en applikation via internet? En bra metod för att kunna följa upp licensutnyttjandet är att implementera ett så kallat software asset management verktyg. Verktyget ger ofta möjlighet att få information om när ett avtal ska omförhandlas. Vi kan hjälpa er att få god ordning på licenser och avtal. Vi stödjer er vid upphandling eller omförhandling av era nuvarande avtal.

Hushållning

Hur påverkas dina licenskostnader p.g.a. ett gammalt arv av arkitektur? Många gånger kan en gammal arkitektur vara mycket kostnadsdrivande. Genom ny design av en arkitektur kan man kapa stora kostnader. Vi hjälper er att designa ny arkitektur baserat på ekonomiskt bästa alternativet.

Leverantörsinlåsning

Vad innebär det att bli inlåst till en leverantörs programvaror? Har du möjlighet att förhandla med leverantören vid en förnyelse av avtalet? Eller är det i praktiken omöjligt för att leverantören vet att du inte kan byta till en annan leverantörs produkter? Att använda de olika leverantörernas produkter så att du inte blir inlåst kräver en strategi så att personalen och externa konsulter vet vilken funktionalitet de får använda. Vi kan hjälpa dig att sätta upp riktlinjer för att undvika inlåsning!

img

Konsolidering

Applikationskonsolidering

De flesta känner till det traditionella databashotellet. Idén är att köra många instanser av databaser på samma hårdvara, allt för att spara kostnad, ström och administration. Det är inga problem att göra detsamma med sina applikationservrar som t.ex. Apache, Tomcat eller Jboss. Kombinera applikationskonsolidering med en klustrad lösning så får man det bästa av två världar.

Hårdvarukonsolidering

Hårdvaran vi använder oss av idag är mer kraftfull, tar mindre plats och drar mer ström än förut. Många upplever problem med kyla och strömförbrukning i sina datorhallar. Rackbaserade system har ersatts av Blad, och utvecklingen av antalet kärnor på en processor samt högre klockfrekvenser fortsätter.

img

Virtualisering

Majoriteten av organisationer och företagen virtualiserar idag sina Microsoft miljöer samt utvecklings- och testmiljöerna för sin applikationer. Huvudskälet till virtualiseringen är möjligheten att konsolidera sina lösningar/applikationer till färre servrar och därmed nyttja servrarnas kapacitet bättre samtidigt som man kan spara kapital. Det minskar inte bara kostnaderna rejält utan förenklar även nödåterställningar, förbättrar tillgängligheten samt ökar flexibiliteten. Förmågan att använda hårdvaran till en större grad samt kvaliteten på virtualiseringsprogramvaran gör tekniken väldigt intressant. Vmware är den ledande leverantören och har en produktportfölj som möter de flesta kraven. Det har under de senaste 2-3 åren kommit fram konkurrenter som Microsoft, Citrix och Red Hat. De erbjuder ett intressant alternativ till Vmware genom sina prismodeller. De har tidigare inte haft den funktionalitet som efterfrågas men idag har man en funktionalitet som är tillräckligt bra.

RedBridge kan erbjuda lösningar från fyra olika leverantörer med olika hypervisors:

Vmware med vSphere

Red Hat med KVM

Kombinationen bladteknologi, virtualisering och applikationskonsolidering ger en flexibel, kraftfull och effektiv plattform att stå på.

Referenser

RedBridge har genomfört ett stort antal konsolidering av kunder/referenser från alla ovanstående produkter och leverantörer. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.